Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Nägija ja prohvet – kaks prohvetlikku voolu," raamatust Nägija. Nägemuste, unenägude ja avatud taeva prohvetlik vägi, autor Jim W. Goll:Niilus on tõesti üks maailma suurimaid jõgesid. Koos lisajõgedega on Niilus ka maailma pikim jõgi, kattes enam kui 4100 miili oma lähtekohast Aafrika mandri südames kuni suudmeni Egiptuses, kus ta voolab Vahemerre. Tuhandete aastate jooksul on Niiluse vetest saanud abi need, kes jõe kallastel ja jõeäärsetel tasandikel elavad. Vähesed jõed on samapalju kui Niilus aidanud kaasa nende kallastel elavate eri kultuuride ja tsivilisatsioonide tõusudele ja langustele.
Nii võimas kui Niilus ka ei oleks, algab ta ühe jõe asemel kahe jõena. Valge Niilus voolab välja Victoria järvest Tansaanias ja Sinine Niilus Tana järvest Etioopias. Need kaks jõesängi ühinevad Khartumis, Sudaanis ja moodustavad seal Egiptuse Niiluse, mis voolab enam kui 1600 miili põhjasuunaliselt ja suubub siis merre. Kaks eri jõge, mõlemad neist tugeva voolu ja suure mõjuga oma voolusuunas, liituvad ja ühinevad oma jõutugevuses, moodustades ühe võimsa jõe, mis toidab ja kannab elu oma kallastel.
Vaimusfääris sarnaneb taevast tulev prohvetlik vool Niiluse jõele. Nii nagu Valge Niilus ja Sinine Niilus ühinevad ja moodustavad suure jõe, mida kutsutakse Egiptuse Niiluseks, liituvad kaks prohvetliku võidmise suunda, et toita suuremat Jumala prohvetliku jõe kokkuvoolu maa peal. Neid kahte jõge võib kutsuda prohveti- ja nägijajõeks.
Me võime teisest küljest vaadata seda kõike ümberpööratuna, kujutades endale ette suurt prohvetlikku jõge, mis voolab Jumala trooni eest ja lahkneb siis kaheks: prohveti- ja nägijajõeks, mis toovad erineva määra, dimensiooni või tahkudega prohvetliku ülekande. Mõlemal puhul on ilmselge, et need kaks jõge on Jumala prohvetisõna täieliku väljenduse jaoks Tema rahvale käesoleval ajal tähtsad.
Missugune vahe on prohvetil ja nägijal? Ma loodan, et järgnevad leheküljed muudavad vahe tegemise lihtsamaks, aga öelgem siinkohal üksnes seda, et kõik tõelised nägijad on ka prohvetid, kuid kõik prohvetid ei ole nägijad.

PROHVETLIKU KÕNE JA PROHVETI MÄÄRATLUS

Et seda paremini mõista, peame me määrama ära mõned aluspõhimõtted. Paljud kristlased on täna segaduses prohvetliku suhtes – nad ei tea, mis see on ja kuidas see toimib. Esiteks, mida tähendab mõiste prohvetlik kõne?
Hiljuti surnud kaasaegse usuliikumise rajaja Kenneth Hagin ütles:
Prohvetlik kõne on üleloomulik väljendus meile teadaolevas keeles. Heebreakeelse sõna ‘prohvetlikult rääkima’ tähendus on ‘välja voolama’. See kannab endaga ka ettekujutust ‘purskkaevuna välja pulbitsemisest, langeda laskmisest, üles tõstmisest, uperpallitades kukkumisest ja tärkamisest’. Kreekakeelset sõna, mis tähistab ‘prohvetlikku kõnet’, tõlgendatakse kui ‘kellegi teise eest rääkimist’. See tähendab, et räägitakse Jumala eest, olles Tema eestkõneleja.
Tsiteerides Dick Iversoni, Piiblitempli endist vanempastorit Portlandis, Oregonis:
Prohvetliku kõne and tähendab Püha Vaimu otsese üleloomuliku mõju all rääkimist. See tähendab, et kõnelejast saab Jumala eestkõneleja, kes annab verbaalse vormi Tema sõnadele, tehes seda Vaimu juhatust mööda. Kreekakeelne sõna propheteia tähendab ‘Jumala mõtteid ja nõu välja rääkima’. Uues Testamendis kasutatuna on ta lahutamatu arusaamast, et niisugune kõne on otseselt Püha Vaimu poolt sisendatud. Prohvetlik kõne on Kristuse enese hääl, mis kõneleb kogudusele.
Iversoni viimane väide on üks parimatest prohvetliku kõne definitsioonidest, mida ma olen eales kuulnud – prohvetlik kõne on Kristuse enese hääl, mis kõneleb kogudusele!
Derek Prince, kes hiljuti lahkus meie hulgast ja õpetas Piiblit kogu maailmas, oli minu vaimne isa, kes mõjutas minu elu enam kui ükski teine juht. Tema määratles prohvetlikku kõnet järgmiselt:
Prohvetliku kõne and on üleloomulikult edasi antud võime kuulda Püha Vaimu häält ja rääkida välja Jumala mõtteid või nõu. Prohvetlik kõne ei teeni mitte üksnes kokkutulnud usklikke, vaid ka üksikisikuid. Selle kolm peaeesmärki on:

Ehitada = üles ehitada, tugevdada, teha efektiivsemaks.

Manitseda = stimuleerida, õhutada, noomida.

Trööstida = julgustada.

Seega võidab prohvetlik kõne kaks saatana kõige põhilisemat rünnakut: hukkamõistu ja heidutamise.
David Pytchesi, tuntud autori ja endise anglikaani piiskopi sõnul:
Prohvetliku kõne and on eriline võime, mille Jumal annab Kristuse Ihu liikmetele, et nad saaksid ja edastaksid Jumala poolt võitud väljenduse kaudu Jumala enda sõnumi Tema kokkutulnud rahvale, teatud inimgrupile rahva hulgas või igale üksikule Tema rahva seast.
Võtaksin kõik need arusaamad kokku lausega, et prohvetlik kõne on Jumala poolt väljendatud mõtete välja rääkimine keeles, mida ükski inimene ei suudaks oma loomupärase kõnevõime juures teha. Prohvetliku kõne olemus ja loomus ületavad piirid, mida inimmõistus suudab välja mõtelda või ette kujutada. Selle eesmärk on üles ehitada, manitseda ja trööstida kas üksikisikuid või tervet Kristuse Ihu. Ehkki prohvetlik kõne tuleb inimese suu või sulepea kaudu, tuleb see Jumala mõtlemise seest.
Prohvet on niisiis Jumala eestkõneleja; ta kuuleb Püha Vaimu häält ja räägib või kirjutab üles Jumala mõtted või nõu jumaliku võidmise vahendusel.
Sõna prohvet esineb enam kui 300 korda Vanas Testamendis ja enam kui 100 korda Uues Testamendis. Vanas Testamendis kasutatakse ‘prohveti’ tähistamiseks kõige sagedamini heebreakeelset sõna nabiy’ (nahbi). Siin on mõned näited.

· Vastavalt 1. Moosese raamatule oli Aabraham prohvet:
Ja nüüd anna mehele [Aabrahamile] naine tagasi, sest ta on prohvet [nabiy’] ja ta palvetab sinu eest, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema! (1 Moosese 20:7)
· Sama öeldi Moosese kohta:
Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit [nabiy’], nagu Mooses, keda Isand tundis palgest palgesse (5 Moosese 34:10).
· Aaron oli oma venna eestkõnelejana samuti prohvet:
Ja Isand ütles Moosesele: “Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks [nabiy’]” (2 Moosese 7:1).
· Jumal kutsus Jeremiat prohvetiks juba enne tema sündimist:
Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks [nabiy’](Jeremia 1:5).
· Malaki rääkis prohvetist, kus tuleb viimastel päevadel:
Vaata, ma läkitan teile prohvet [nabiy’] Eelija, enne kui tuleb Isanda päev, suur ja kardetav (Malaki 3:23).
Jeesuse enda sõnadest Matteuse 11:14 me teame, et selles Malaki raamatu kirjakohas räägitakse Ristija Johannesest.

· Salmis, kus paljude meelest räägitakse Jeesusest kui Messiast, lubas Jumal tõsta uue prohveti, kes pidi saama Moosese vaimseks mantlipärijaks:
Ma äratan neile ühe prohveti [nabiy’] nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin (5 Moosese 18:18).
Sõna nabiy’ on seotud kuulmise ja kõnelemisega, kuna ta on Jumala suu ja kuulutab seda, mida kõneleja on Jumala käest kuulnud. Nabiy’ prohvet on isik, kes räägib kellegi temast ülevalpool olija sõnu. Aaroni puhul oli selleks Mooses ja lõppkokkuvõttes – Jumal. Iga Piibli prohveti puhul oli tegelikult Jumal see ülem isik, kelle nimel nad rääkisid. Nende sõnad lähtusid Temast. Ta istutas oma sõna nende südamesse ja suhu ja nemad omakorda kuulutasid seda inimestele. Lühidalt öeldes on nabiy’ kõneleja, kes kuulutab Jumala käest saadud sõna.

PROHVETLIKU EDASIANDMINE

Jumal annab prohvetlikku sõna mitmel erineval viisil. Kogu prohvetlik sõna tuleb Jumala käest Püha Vaimu kaudu, kuid on eri inimeste seas eri viisidel tegev. Vana Testament kasutab mitut erinevat heebreakeelset terminit, et kirjeldada erinevaid edasiandmise viise.
Esiteks, nataf, mis tähendab ‘vihmapiiskadena langeda laskma’. See kirjeldab aeglast, tasast protsessi, kus prohvetlik sõna tuleb meile vähehaaval ja koguneb meie vaimu teatava aja jooksul. Seda võib võrrelda mingis kohas olemisega, kui Jumala udu langeb meie ümber ja läbistab aeglaselt meie vaimu. Mõned on kirjeldanud seda nagu svammiks olemist, mis järk-järgult imeb enda sisse ja omastab Jumala prohvetliku ligiolu vihmapiisad, kuni need kuhjuvad ja voolavad üle.
Teine heebreakeelne sõna, mis tähistab prohvetliku sisu edasiandmist, on massa, mis tähistab ‘Isanda kätt’, mis vabastab ‘Jumala koorma’. Kui Jumala käsi tuleb meie peale, siis Ta annab meie sisse millegi – prohvetliku koorma – ja kui Tema käsi tõuseb, siis see koorem jääb. Isand asetab millegi, mida enne ei olnud, meie vaimu ja kui Ta tõstab oma käe, kanname meie seda koormat kui Temalt saadud sõna või mandaati. Ta paneb meie peale koorma teatud olukorra lahendamiseks ja me võime kanda seda päevi, nädalaid, kuid või isegi aastaid.
Näiteks võib see olla koorem abortide pärast Ameerika Ühendriikides. Jumala käsi tuleb meie üle ja lahkub siis, jättes meile üleloomulikku võimekust andva armu, Püha Vaimu anni prohvetlikult kuulutada ja eestpalveid teha nii, nagu mitte kunagi varem. Ma olen seda teemat põhjalikult käsitlenud oma raamatus Kneeling on the Promises: Birthing God’s Purposes Through Prophetic Intercession (Põlvitudes tõotustel – Jumala eesmärkide ilmaletoomine prohvetliku eestpalve kaudu).
Veel üks sõna, mis tähistab prohvetliku edasiandmist, on nabiy’, mis tähendab, nagu me juba eelnevalt nägime, ‘välja voolamist’ või ‘purskkaevuna esile pulbitsemist’. See kirjeldab täiuslikult Püha Vaimu sisendatud prohvetliku kõne andi, mida me näeme nii sageli koosolekutel, kus mitu vanemat ja vaimus karastunud andidega isikut on koordineeritud meeskonnana üheskoos tegevad kui prohvetlik vanematekogu (vt 1 Ti 4:14).

NÄGIJASFÄÄR

Nägija spetsiaalne ja eriline sfäär asub üleüldises prohveti valdkonnas. Pidage meeles, et ma ütlesin – kõik tõelised nägijad on prohvetid, kuid kõik prohvetid ei ole nägijad. Sõna nägija kirjeldab teatud tüüpi prohvetit, kes saab teatud laadi prohvetliku ilmutuse või ülekande.
Vana Testament kasutab nägija kohta peamiselt kahte sõna: ra’ah ja chozeh. Ra’ah tähendab otseselt ‘nägemist’, eriti nägemuste nägemist. See tähendab samuti ‘üksisilmi vahtima’, ‘peale vaatama’ ja ‘tajuma’. Chozeh otsene tähendus on ‘nägemuses nägija’ ja seda võib ka tõlkida kui ‘jõllitaja’ või ‘tähtede vaataja’.
Kui need määratlused on nüüd antud, on meil veidi lihtsam teha vahet prohveti (nabiy’) ja nägija (ra’ah või chozeh) vahel. Mis puutub prohvetlikku ilmutusse, siis prohvet peamiselt kuuleb Jumala Vaimu poolt sisendatut ja räägib sellest, kuna aga nägija näeb peamiselt nägemusi. Teiste sõnadega, prohvet toimib kommunikatiivses, aga nägija vastuvõtvas sfääris. Kui nabiy’ rõhutab prohveti aktiivset tööd ja räägib välja Jumalalt saadud sõnumi, koonduvad ra’ah ja chozeh kogemustele või vahenditele, mille abil prohvet seda sõnumit näeb või tajub. Esimene rõhutab prohveti osadust inimestega, teine – prohveti ilmutuslikku osadust Jumalaga.
Ilmselt töötasid nägijad tavaliselt kuningakojas ja andsid kuningale nõu. Aasaf ja Gaad olid mõlemad kuningas Taaveti kojas nägijatena tööl:
Ja kuningas Hiskija ning ülemad käskisid leviite Isandat kiita Taaveti ja nägija Aasafi sõnadega; ja nad kiitsid rõõmsasti, põlvitasid ja kummardasid (2 Ajaraamat 29:30).
Ja kui Taavet hommikul tõusis, oli Isanda sõna tulnud prohvet Gaadile, Taaveti nägijale; Ta oli öelnud: “Mine ja ütle Taavetile: Nõnda ütleb Isand: Ma annan sulle kolm võimalust,vali enesele neist üks, mis ma sinule peaksin tegema!” (2 Saamueli 24:11–12)
Kontrastina sellele, ka Naatan teenis kuningas Taavetit, aga Piiblis kutsutakse Naatanit prohvetiks:
Kuningas ütles prohvet Naatanile: “Vaata ometi, mina elan seedripuust kojas, aga Jumala laegas asub telgiriide all!” Ja Naatan ütles kuningale: “Mine tee kõik, mis sul südame peal on, sest Isand on sinuga!” Aga selsamal ööl sündis, et Naatanile tuli Isanda sõna, kes ütles: “Mine ja ütle mu sulasele Taavetile: Nõnda ütleb Isand: Kas sina tahad ehitada mulle elamiseks koja?” (2 Saamueli 7: 2–5)
Aasaf oli nägija ja Gaad oli samuti, kuid Naatan oli prohvet. Pane samuti tähele, et 2 Saamueli 24:11 on toodud viide Gaadile, kes oli nii prohvet kui ka nägija. 1 Ajaraamat 29:29 on üks huvitav salm, mis sisaldab kõiki kolme heebreakeelset sõna:
Ja kuningas Taaveti lood, varasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud nägija [ra’ah] Saamueli lugudes, prohvet [nabiy’] Naatani lugudes ja ilmutaja [chozeh] Gaadi lugudes.
Järgnev Piibli kirjakoht näitab selgesti prohvetite ja nägijate mõju vanas Iisraelis ja nende positsiooni Jumala eestkõnelejana:
Ja ta [Hiskija] asetas leviidid Isanda kotta simblite, naablite ja kanneldega Taaveti ja kuninga nägija [chozeh] Gaadi ja prohvet [nabiy’] Naatani käsu kohaselt; sest see oli Isanda käsk Tema prohvetite läbi (2 Ajaraamat 29:25).
Nabiy’ prohvetid ja ra’ah ja chozeh nägijad on kõik Jumala prohvetliku voolu seaduspärased esindajad. Mis puutub prohvetlikku andi, on prohvetid ja nägijad võrdsed. Esimese Saamueli 9:9 öeldakse: “Muiste ütles Iisraelis igaüks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema: “Tulge, lähme nägija [ra’ah] juurde!” Sest keda nüüd hüütakse prohvetiks [nabiy’], hüüti muiste nägijaks [ra’ah].”
Kõik tõelised nägijad on prohvetid, kuid kõik prohvetid ei ole nägijad. Prohvetil võib olla eriline and kuulda ja kuulutada Isanda sõna, ometi ei pruugi ta ilmtingimata olla sellisel määral tegev ilmutuslike nägemuste sfääris nagu nägija. Teisest küljest, nägija võib olla üsna märkimisväärselt tegev selles ilmutuslikus unede nägemise sfääris, kuid ta ei liigu nii sügavale, kui Jumala Vaimu kuuldava hääle kuulmise ja kuuldu väljarääkimise armuand võimaldaks. Sellegipoolest, nad mõlemad liiguvad ja on tegevad prohvetlikus sfääris, kuid nad on erineva kompetentsiga ehk eri dimensioonides.
Nägijasfäär kirjeldab prohvetlikku täiesti erinevast vaatevinklist. Üldjoontes võib öelda, et nägijad on inimesed, kes näevad pidevalt ja regulaarselt nägemusi. Nende prohvetlik võidmine on enamasti pigem nägemuslik kui kuuldav. Selle asemel, et saada sõnu, mida nad püüavad kas korrata või nendega kaasa liikuda, näevad nad sageli pilte, mida nad siis kirjeldavad. Need pildid võivad esineda ärkvel olles nähtavate nägemustena või magades unenägude kujul.
Ma tunnen paljusid prohvetlikke nabiy’ inimesi, kes ei ole üleüldsegi nägijad ja kes ei näe prohvetlikke unenägusid, kuid kes sellest hoolimata on tugevad prohvetlikud astjad. Samas tean ma ka teisi inimesi, kellel on äärmiselt suur nägemise and – nad näevad ingleid, deemoneid, valgust ja värve, unenägusid ja nägemusi, kuid kes ei ilmuta nii palju kõneandi, et inimesi spontaanselt verbaalses vormis julgustada.
Üks erinevusi on see, et kui nabiy’ prohvetlik sõna on sageli spontaanne ja usu kaudu tegev, siis ra’ah või chozeh nägija sõltub enam Jumala ilmutatud ligiolust. Paljud nägijad näevad tulevasi asju. Näiteks, koosolekule või strateegilisele kohtumisele mineku ajal võib nägija saada pildi teatud isikust, kes on sellel koosolekul ja istub teatud kohas, kandes teatud värvi rõivaid. Nägija võib isegi saada selle isiku nime. Hiljem, koosoleku ajal, hakkab nägija rahvahulgast seda teatud isikut otsima. Kui see inimene on ka tegelikult seal, siis saab see nägija jaoks roheliseks tuleks, mis teeb talle tee lahti, et edasi liikuda. Kui ta näeb loomulike silmade läbi sedasama, mida ta varem vaimus nägi, aktiviseerib see tema usu ja toob tema sisse julguse.
Sedasorti prohvetlik võidmine on tugevalt seotud vaikselt Jumala ootamisega. Paul Cain, üks kaasaja väga võitud ja Pühale Vaimule tundlik nägija, ütles, kui raske tal on vahel oodata Jumalat. On aegu, kui ta ootab kogu päeva ja Jumal tuleb alles viimasel minutil. Üsna sageli edastatakse nägijasfääris saadu peale kannatlikku Isanda ootamist ja sügavat mõtiskelu. Kuid tänu Isandale, kui me Teda ootame, siis Ta tuleb!

VIIMASTE PÄEVADE PROHVETLIKUD VOOLUD

Tänapäeval on taas esile kerkinud kaks erinevat prohvetlikku voolu, mis algselt ilmusid enam kui 50 aasta eest: nägija nägemuslik vool ja nabiy’ verbaalne vool. Paul Cain esindab ehk kõige paremini esimest voolu, olles selle vaimne isa, aga Bill Hamon on teise voolu esindaja. Dr Hamon, kes asutas ja juhatab Christian Internationali Floridas, kirjeldab, kuidas 20. sajandi keskel kerkisid esile need kaks prohvetlikku voolu, mis on hiljuti taas esile tõusnud:
Aastatel 1947–48 tulid esile kaks taastusliikumist. Üks oli hilise vihma liikumine, mis taastas ... käte pealepanemise ... ja tõi kogudustesse taas prohvetliku kõne, mida hakati laialdaselt kasutama ... Nad toonitasid usu, armu ja armuandide kaudu toimivat prohvetisfääris liikumist. Teine taastusliikumine kandis nime tervendus- ja vabastusliikumine. Nad pöörasid ennekõike tähelepanu tervenemiseks käte pealepanekule, vabastusteenistusele ja kogu maailmale evangeeliumi kuulutamisele, millele järgnevad imed ja tunnustähed. Mõlemad grupid olid Jumalast sündinud ja tunnustatud teenistusharud.
Üks hilise vihma liikumise rajajaid oli David Schoch, samas kui William Branham oli tervendus- ja vabastusliikumise väga võitud juht. Üks neist oli nabiy’ prohvet, kuna aga teine oli chozeh nägija. Mõlema liikumisega kaasnesid erinevad ilmingud ja toimingud.
Need paralleelsed voolud kerkisid esile 1940-ndate aastate keskpaigas ja hakkasid kahanema 1950-ndate aastate algul, kuid mõlemad tõusid taas esile viimase 20 aasta jooksul. Tegelikult sai Ameerika käesolev prohvetlik liikumine oma praeguse kuju 1980-ndate aastate lõpul ja esines paljudes kohtades, kuid eriliselt tuleks esile tõsta Kansase Linnakogudust (mida hiljem kutsuti Metro Vineyardi Koguduseks ja Metro Kristlikuks Koguduseks) Kansas Citys, Missouris ja nende pastorit Mike Bickle’t koos selliste prohvetitega nagu Bob Jones, John Paul Jackson, Paul Cain ja teised. Sel ajal tunti ka mind koos teistega kui üht Kansase linna prohvetitest.
Selle uue prohvetliku rõhuasetuse keskmes olid kolm põhiveendumust: “et prohvetlik and taastatakse koguduses, et prohvetlik kõne on loomulik, piibellik vahend, kuidas Jumal oma rahvale räägib ja et ... see suurenenud prohvetlik tegevus on märk lõpuaegade võiduka koguduse esilekerkimise kohta.” Kaasaja prohvetlik kõne koguduses koosneb kolmest osast – ilmutus, tõlgendus ja rakendus. Alati tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna iniminstrumendid on ekslikud ja võivad vääriti mõista kas siis tõlgendust, rakendust või neid mõlemat, mis juhtus eriti algusaegadel. See liikumine on kasvanud ja hõlmab mitmeid erinevaid voolusid ja asupaiku ning on saanud algusaegadega võrreldes väga küpseks, nii nagu ka selle liikumise osalised.
Paul Cain oli ja on edaspidigi vaieldamatult Kansas City prohvetliku liikumise keskne prohvet. Ta sündis emale, kes sai ime läbi terveks surmavast tuberkuloosist, südamehaigusest ja vähist veidi aega enne tema sündimist ja Isand külastas teda esmakordselt siis, kui ta oli alles kaheksa aastat vana. Juba teismelisena reisis ta ringi ja osales tervenduskoosolekutel ja kuulutas prohvetlikult inimestele, kutsudes neid nimepidi, nimetades neile nende haigusi ja öeldes, et Jumal tervendab nad. 1950-ndatel aastatel reisis ta täisajaga teenistuses ringi ja tal oli oma telesaade. Siis ta otsekui kadus orbiidilt, nii nagu paljud tolle aja äratusjutlustajad. Ta ei osalenud enam rändteenistuses, lõpetas telesaated ja taandus avalikkuse pilgu eest varjule, et taastada oma armastus Jumala vastu ja anduda pühadusele.
Paul Cain kutsub seda tagasitõmbumisaega, mis kestis üle 20 aasta, “peaaegu et täiesti vaikseteks aastateks”. Vaikus lõppes viimaks 1987, kui ta ilmus taas areenile ja ühines Kansase Linnakogudusega. Ühe aasta jooksul tõstis Jumal ta teadmatusest rahvusvahelise mastaabiga prohvetiks ja nägijaks. Täna on Paul Cain taas esile kerkinud prohvetliku nägemise voolu musternäide.
Ma usun, et neile kahele voolule lisandub veel palju muid, väiksemaid prohvetliku võidmise voolusid, mis on eelnevate teisendid. Tänase päeva kristlik kogudus on keset suurimat prohvetliku edastamise aega, mis on eales olnud, alates esimesest sajandist. Jõgi avardub, muutub sügavamaks ja kasvab. Las see jõgi voolata!

KAKS PROHVETLIKKU VOOLU – KONTRASTID JA VÕRDLUSED

Vastandades ja võrreldes prohveti ja nägija voolusid, saame me paremini aru sellest, kuidas need kaks on koostöös ja täiendavad teineteist, väljendades Jumala prohvetlikku ilmutust täielikult.
Tavaliselt, nagu me eelnevalt nägime, kaldub nabiy’ prohvetlik võidmine kuuldava verbaalse väljenduse suunas ja on rohkem kommunikatiivne. Selle voolu prohvetid töötavad sagedasti mitmekaupa koos. Karastatud mehed ja naised, kellel on vaimuannid, teenivad käte pealepanemise kaudu, rääkides vastavalt ilmutuslikule juhtimisele kas üksikisikutele või kogudusele prohvetlikult. Niisugune teenistus kasutab sageli keeltega rääkimise ja tõlgitsemise andi, prohvetlikku kõnet ja tunnetuse sõna. Nabiy’ prohvet kuuleb sõna vaimus ja vabastab alguses selle võidmise. Sedalaadi prohvetlik kõne on spontaansem ja voolab kiiremini kui nägija prohvetlik ilmutus ja seda räägitakse tavaliselt Püha Vaimu sisendusel.
Ra’ah või chozeh nägija teenib meeskonnatöö asemel enamasti üksinda. Nägijavõidmine toonitab enam nägemusi ja ilmutuslikke ande, millega kaasneb vaimude eristamise and kuuldavate kõneandide asemel. Nägijadimensioonis on kaks peamist nägemise tasandit: visuaalne ja tegelik.
Visuaalne nägemine hõlmab Jumala Vaimu läbi saadud intuitsiooni, ilmutusi, hoiatusi ja prohvetisõnu, mis võivad esineda üleloomulikes visuaalsetes unenägudes. Sellisel juhul näeb see inimene Jumala ilmutust, kuna tema vaim lihtsalt paneb tähele ja võtab selle sõnumi vastu. Isegi unes olles võib taoline isik näha taevaid avatud olevat, nagu Hesekiel nägi Hesekieli 1:1 või Johannes nägi Ilmutuse 4:1. Avatud taeva tüüpi nägemusele on iseloomulik, et kõrgemad taevased sfäärid on tehtud avalikuks ja nähtavale tulevad taevased vaatepildid, kujundid ja vaatamisväärsused.
Vastandatuna sellele kaasnevad tegeliku nägemisega üleloomulikud unenäod, kus Jumala tuntav ligiolu on ilmne või ilmutatud. Kui Isandat unes näha, siis on see visuaalne nägemus, kuid kui Ta ilmutab ennast inimesele, kes und näeb, siis on see tegelik.
Kuna nägijad räägivad prohvetlikult peamiselt seda, mida nad on näinud, tegutsevad nad sageli aeglasemas tempos kui nabiy’ prohvetid, kuna nad püüavad kirjeldada üleloomulikke pilte omaenda sõnadega. Erinevalt nabiy’ prohvetisõnade tavapärasest spontaansest olemusest saavad nägijad sageli eelinfot, et seda siis hiljem jagada.
Nägijad sõltuvad sagedasti inglite külastustest ja Jumala ilmutatud ligiolust. Seega võivad need prohvetlikud astjad paista piiratud hetkeni, mil nad tunnevad võidmist. See oli arvatavasti nii William Branhami puhul, kes oli üks tervendus- ja vabastusliikumise juhte 40-ndatel ja 50-ndatel. Ükskord, 1940-ndate lõpul, ilmus talle ingel, kes tõi endaga kaasa tervendusannid ja tunnetuse sõna. Sellest päevast alates oli William Branham neis andides väga suurel määral tegev, kuid ta peal olid mõned piirangud. Vahel ei suutnud ta mitte midagi teha enne, kui inglid ilmusid. Kui inglid tulid, vabanes ta võidmine, kuna siis hakkas ilmutus voolama.
Prohvetid ja nägijad esindavad erinevaid prohvetliku võidmise harusid. Nii nagu Dr Bill Hamon eelnevalt ütles, on mõlemad tunnustatud teenistusliigid ja tänase päeva kogudus vajab mõlemaid. Jumal ei tee mitte kunagi midagi huupi ega ilma eesmärgita. Me peame hindama ja austama kõiki, kelle elus on tegevad ehtsad prohvetlikud annid, ükskõik kuidas need annid siis ka ei ilmneks.
Kõigest hoolimata on nii prohvet kui ka nägija sama Isanda teenrid ja neil on sama eesmärk – rääkida seda, mida Jumal on neile andnud, et Kristuse Ihu manitseda, ehitada ja trööstida. Paul Cain tuli ükskord minu juurde unes ja ütles: “Nägija kuuleb sama palju, kui ta näeb; see on lihtsalt sellesama armsa Jeesuse tugev puudutus, mis on teistsugune.”
Olgu siis tegu kas nabiy’ või ra’ahga, olgu see kuuldav või visuaalne, kõik prohvetlik tuleb samast allikast – Jumalalt Isalt Jeesuse Kristuse kaudu Püha Vaimu tänapäevase teenistuse abil. Nii prohveti kui ka nägija eesmärk on ilmutada Jeesuse Kristuse aulisi imesid, Jumala tahet igale sugupõlvele ja tuua teadlikkus igaviku, taeva ja põrgu kohta, tuua Isa tugev ligiolu Tema rahva sekka, tehes seda kas kuuldavate või visuaalsete vahenditega ja kas spontaanse kõne või mõtiskleva süvenemise kaudu.

PALVETA NÄGEMISE EEST

Ma olen regulaarselt palvetanud kaht piibellikku palvet. Ma teen seda iga päev juba enam kui 20 aasta jooksul. Ma olen palvetanud neid palveid enda eest, oma perekonna eest ja aastate jooksul paljude teiste inimeste eest. Mõlemad palved on seotud nägijavõidmisega – võimega näha vaimus.
Esimene neist on Pauluse suur palve Efeslaste esimeses peatükis:
[Ma palun] et meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on Tema kutsumises, milline on Tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on Tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume Tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui Ta Tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul (Efeslastele 1:17–21).
Igal uuestisündinud usklikul on kaks paari silmi. Meil on füüsilised silmad, millega me näeme füüsilist, meid ümbritsevat loodud maailma. Paulus räägib ka teisest silmapaarist – meie südamesilmadest, mis on meie sisimas olemuses ja mida Jumal võib valgustada, et me tajuksime vaimseid tõdesid.
Paulus ütles: “Ma palun, et teie südame silmad võiksid saada valgustatud ...” Ma palun seda palvet enam-vähem niimoodi: “Isand, anna mulle tarkuse vaim ja ilmutuse vaim, et Jeesus Kristus võiks mu üleni vallutada.” Peale seda palvetan ma oma südame silmade eest: “Vabasta ilmutuse valguse kiired minu südame silmadesse, et ma võiksin teada, mis on Sinu kutsumise lootus ja tunda minu sees asuvat aulist pärandit ja Sinu väe suurust, mis on minus tegev.”
Ma palvetan niimoodi ja julgustan ka sind samamoodi tegema, kuna ma olen veendunud, et iga usklik võib endas välja arendada nägijavõimed. Kõik prohvetlik, kaasa arvatud nägemine, on Jumala and, aga ma ei usu, et seda antakse vaid väljavalitutele. Pauluse palve teeb selgeks, et kui seda palvet oma südamesilmade eest paluda, annab Jumal sulle tarkuse ja ilmutuse vaimu Tema tundmises. See tähendab, et sa hakkad Jumalat tundma enneolematul moel, mida sa oma tarkuse läbi teha ei suudaks.
Teine kirjakoht, mida ma olen aastaid pidevalt palunud, on Teise Kuningate raamatu 6. peatükis. Siin on järgmine olukord – Arami kuningas tahtis kinni võtta prohvet Eliisat ja saatis sõjaväe piirama Dotani linna, kus Eliisa elas. Eliisa teener nägi suurt sõjaväge ja kartis oma elu pärast:
Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: “Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?” Aga ta vastas: “Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!” Ja Eliisa palvetas ning ütles: “Isand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!” Ja Isand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa (2 Kuningate 6:15–17).
See piiblikoht näitab meile, et me võime palvetada kellegi teise eest, et Jumal valgustaks tema silmi. Eliisa oli nägija. Ta nägi midagi niisugust, mida tema teener ei suutnud näha ja siis ta palvetas: “Jumal ... ava tema silmad, et ta võiks näha.” See oli lihtne palve ja Isand vastas sellele. Ta andis teenrile võime näha vaimusfääri.
Nägija palve kaudu edastati ka teisele isikule nägemise võime.
Nabiy’ ja ra’ah; prohvet ja nägija; nad mõlemad kannavad prohvetivõidmist ja Isand on andnud neile mõlemile tähtsa teenistuse. Nabiy’ prohvetliku suuna kohta on kirjutatud palju, aga ra’ah ja chozeh nägemuslikuma prohvetliku suuna kohta on olemas vähem teavet. Parema arusaamise jaoks peaksime me esiti lähemalt vaatlema prohvetivõidmise erinevaid variante. Tulge minuga sellele teekonnale, kus me õpime, kuidas teisi õnnistada ja ammutada mõlemast kaasaja prohvetlikust voolusuunast, mis moodustavad kokku ühe suure Jumala jõe.

  COPYRIGHT © 2009 .